Hanketoiminta

Toteutetut hankkeet

Vaelluskalan vuosi -edistämishanke 2017

Hankkeessa ideoitiin ja tuotettiin lastenkirja, jonka aiheena ovat vaelluskalat, niiden elinkierto ja kalavedenhoito Perämeren rannikolla. Lastenkirjalla herätetään päiväkoti-ikäisten lasten ja heidän hoitajiensa tai vanhempiensa mielenkiinto Perämeren vaelluskaloihin ja rannikkoalueen kalavedenhoitoon.

Hyljeseminaari 2016

Samaa saalista jakamassa -hankkeessa järjestettiin seminaari, jossa koottiin yhteen kalastuksen ja hylkeiden parissa työskenteleviä päättäjiä ja esitettiin eri näkökantoja kalastuksen sekä hylkeiden suojelun ja metsästämisen yhteensovittamisesta. Tarkoituksena oli lähentää eri näkökulmia edustavia tahoja ja välittää tietoa asiantuntijalta toiselle. Seminaarissa myös etsittiin ja löydettiin uusia ratkaisuja kalastajien ja hylkeiden rinnakkaiselon mahdollistamiseksi.

Pyydyshanke 2014-2015

Perämeren ammattimainen pyydyskalastus on monien haasteiden edessä. Kalastuksen kannattavuus on heikentynyt kustannusten kasvun, markkinoista kilpailevan tuontikalan ja hylkeiden määrän kasvun vuoksi. Lisäksi pyyntiä rajoitetaan esimerkiksi lohikiintiöillä. Edellä mainitut seikat ovat johtaneet tarpeeseen kehittää uusia pyyntimuotoja ja tapoja, joilla kalastuksen taloudelliset edellytykset säilyisivät ja jopa paranisivat tulevaisuudessa.

Pyydystekniikan kehittämishankkeessa kokeiltiin yhteistyössä kalastajien kanssa uudentyyppistä, hylkeenkestävästä materiaalista tehtyä pohjarysää sekä käytettiin ahvenen kevätpyynnissä perinteistä mertamaista havaspyydystä, nk. pöhnää.

Hankkeen tarkoituksena oli parantaa kalastuksen kannattavuutta tekemällä vertailevia laskelmia uusien pyyntimuotojen ja pyydystyyppien suhteen ja verrata niitä jo käytössä oleviin menetelmiin. Yksi tavoite oli löytää perinteiselle ja rajoitetulle lohenkalastukselle uusia vaihtoehtoja.

Hanketta rahoitti Kainuun ELY-keskus Perämeren rannikon kalatalousohjelmasta.

Hanke toteutettiin 5.12.2011-30.6.2015 välisenä aikana.

Hyljekarkottimet – Hyljevahinkojen estämishanke 2013-2015

Hyljekarkottimet – hyljevahinkojen estämishanke toteutettiin Euroopan Kalatalousrahaston (EKTR) tuella vuosina 2013–2015. Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto vastasi hankkeen toteuttamisesta. Hanke tehtiin tiiviissä yhteistyössä alueen kalastajien, vesialueen omistajien, Keski-Perämeren kalastusalueen ja L-S Kalatalouskeskuksen kanssa.

Hylkeiden määrä Perämeren alueella on jatkuvasti lisääntynyt 1990–luvun jälkeen. Hyljevahingot alueella ovat moninkertaistuneet ja hylkeet aiheuttavat nykyään kalastajille ja kalatalouden elinkeinoille ennennäkemättömiä vahinkoja.

Hyljekarkotinhankkeessa testattiin sopivatko norjalaiset Lofitech-karkottimet vaellussiian mädinhankinnan ja emokalapyynnin turvaamiseen Perämeren alueella. Karkottimia kehitettiin saatujen tulosten perusteella alueelle sopiviksi ja selvitettiin kalastajien käytännön kokemusten perusteella voitaisiinko hyljekarkottimien avulla luoda parempia edellytyksiä Perämeren ammattikalastukselle.

Hankkeessa parannettiin merkittävästi norjalaisen karkottimen käyttömahdollisuuksia.

Käytännön töistä ja niiden suunnittelusta sekä uusien laitteiden valmistuksesta ja korjauksesta vastasivat alueella toimivat ammattikalastajat. Hankkeessa yhdistettiin kalastajien nykyinen tietotaito ja aiempi ammatillinen koulutus.

Hankkeen aikana kalastajat valmistivat karkottimelle uuden lautan, joka varustettiin aurinkokennolla. Aurinkokennot ratkaisivat norjalaisten karkottimien alkuperäisen sähkönkulutusongelman, minkä vuoksi karkottimien akut olisi pitänyt vaihtaa lähes päivittäin. Kalastaja Marko Kantola myös kehitti hankkeen aikana norjalaisia karkottimia pienemmän hyljekarkottimen.