Yhteistyökumppanit

Viranomaisyhteistyö

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto ry toimii tiiviissä yhteistyössä useiden eri viranomaistahojen kanssa. Suomessa kalatalousalueiden hoitoa toteutetaan yhdessä maa- ja metsätalousministeriön, Kalatalouden Keskusliiton ja ELY-keskusten kanssa. Viranomaisyhteistyö mahdollistaa kalakantojen kestävän hyödyntämisen ja uhanalaisten kalakantojen säilymisen.

Maa- ja metsätalousministeriö

Suomessa maa- ja metsätalousministeriö jakaa varoja järjestääkseen kalatalouden neuvontaa kaikkialla Suomessa. Ministeriö myös välittää tietoa Suomen kalastuslain ja EU:n yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteista. Perämeren alueella hyödynnetään kalakantoja EU:n asettamien kestävän kalastuksen suuntaviivojen mukaisesti.

Kalatalouden Keskusliitto

Yhdistyksemme on Kalatalouden Keskusliiton jäsen. Kalatalouden Keskusliitto on valtakunnallinen kalastuksen kehittämis- ja edistämisjärjestö, jonka tavoitteena on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa edistää ammatti- ja vapaa-ajankalastajien mahdollisuuksia kalastaa. Keskusliitto pyrkii tarjoamaan kuluttajille kalastuselämyksiä ja puhdasta kotimaista kalaa. Kalavesien kestävä hoito ja käyttö ohjaavat niin Keskusliiton kuin sen jäsenjärjestöjenkin toimintaa.

ELY–keskukset

Pohjois-Suomessa kalataloustehtävistä vastaa Lapin ELY-keskus. Lapin ELY-keskus myöntää erityis- ja yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan. Myönnettävät avustusmäärärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Pohjois-Pohjanmaan ELY–keskuksen kanssa Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto toteuttaa erilaisia projekteja ELY–keskuksen määräämien istutusvelvoitteiden ja kalastonhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi. Istutusvelvoitteilla ja kalatalousmaksuilla pyritään vähentämään alueen vesialueiden omistajien kärsimiä haittoja.

Yhteistyöprojekteihin kuuluu mm. velvoitteiden käytännön toteutuksia ja istukkaiden toimittamista. ELY-keskus valvoo istukkaiden laatua ja istutusmääriä.

Asiantuntijayhteistyö

Asiantuntijayhteistyö mahdollistaa tiedon siirtymisen ammattilaiselta toiselle. Voidaksemme tarjota ajantasaista tietoa asiakkaillemme kehitämme koko ajan omaa osaamistamme.

Luonnonvarakeskus (Luke)

Tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, Luonnonvarakeskus (Luke) työskentelee luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Luonnonvarakeskus tuottaa tietoa kalalajien elinvoimaisuudesta ja sopeutumisesta ympäristöön sekä toteuttaa tarvittaessa toimenpiteitä kalalajien tilan parantamiseksi.

Toiminta parantaa luonnonvaraelinkeinojen, kuten kalastuksen, toimintaedellytyksiä. Esimerkiksi vesialueiden omistajat hyötyvät Luken tuottamasta tutkimustiedosta, kalakantaennusteista ja asiantuntijapalveluista, joilla vastataan kalavesien hoidon tarpeisiin.

Oppilaitosyhteistyö

Perämeren Kalatalousyhteisöjen Liitto toteuttaa yhteistyössä oppilaitosten kanssa työharjoitteluja ja lopputöitä. Yhteisenä päämääränä on kouluttaa uusia toimijoita kalatalouden eri tehtäviin.

Järjestöyhteistyö

Järjestöjen välisen yhteistyön kautta on mahdollista asettaa yhteisiä tavoitteita ja toteuttaa yhteisiä hankkeita. Yhteisten etujen ajaminen ja yhtenäiset linjaukset kaikkia järjestöjä koskevissa asioissa hyödyttävät kaikkia. Yhteisvoimin myös toteutetaan erilaisia tapahtumia ja koulutusta.

Oulunseudun Leader

Oulun Kalatalouskeskus

Keski-Pohjanmaan Kalatalouskeskus

Kainuun Kalatalouskeskus

Lapin Kalatalouskeskus ry

Team Kala